Кариери

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

197

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 760 / 16.04.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, след проверка и оценка на теста на кандидатът за участие в обявения конкурс за заемането на длъжността „Главен архитект” – 1 /една/ щатна бройка - към Община Пазарджик, информира допуснатият кандидат, който е постигнал резултат над минималния за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто-събеседване.

 

За длъжността Главен архитект1 /една/ щатна бройка към Община Пазарджик съобразно одобрената система за определяне на резултатите,

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю – събеседване, следният кандидат:

 

  1. Димитър Боюклиев – 25 т.;

 

не допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю- събеседване, следните кандидати:

  1. Няма

 

Допуснатият кандидат се яви на интервю - събеседване, което се проведе на 30.04.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Пленарна зала от 11:30 часа /Приложен Протокол от проведен конкурс/. Кандидата се яви в 11:15 часа пред залата. Допускането е само за лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                           (подпис)                      

Зам.-кмет по ФБИСИОС                                                                                         

на Община Пазарджик