Кариери

назад

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” – НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

226

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” – НА ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТ И ОКОЛНА СРЕДА” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик.

 

Комисия, назначена със Заповед № 751 / 15.04.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, след проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за заемането на длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати, които са постигнали резултат над минималния се уведомяват за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

За длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик, съобразно одобрената система за определяне на резултатите,

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю – събеседване, следният кандидат:

 

1.         Евтим Янев – 20 т.

 

не допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю – събеседване, следният кандидат:

 

1.         Георги Панчов – 15 т.

 

Допуснатият кандидат следва да се яви на Интервю-събеседване, което ще се проведе на 29.04.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – зала „Архитектурен съвет” от 15:00 часа. Кандидатът да се явят в 14:45 часа пред залата. Допускането е само за лица, представили документ за самоличност.

 

Председател на конкурсната комисия:

ЛЮБОМИР ГЕЧЕВ

Зам.- Кмет по ФБИСИОС на Община Пазарджик