Кариери

назад

СЪОБЩЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩИСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

259

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС  ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР НА МЕСНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩИСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ /МКБППМН/ В ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА” КЪМ ДИРЕКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА”

 

Комисия, назначена със Заповед № 903 / 07.05.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, след проверка и оценка на теста на кандидатите за участие в обявения конкурс за заемането на длъжността „Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Образование и култура”, дирекция  „Образование и култура“ към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати, които са постигнали резултат над минималния за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто-събеседване.

 

За длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ 1 /една/ щатна бройка в отдел „Образование и култура”, дирекция  „Образование и култура“ към Община Пазарджик съобразно одобрената система за определяне на резултатите,

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю – събеседване, следните кандидати:

 

  1. София Митева – 4 т.;
  2. Петя Царкова – 4 т.

 

не допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю- събеседване, следният кандидат:

 

  1. Вася Ночева-Пенчева – 3 т.

 

Допуснатите кандидати да се явят на интервю - събеседване, което се проведе на 17.05.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 –  зала „Архитектурен съвет” от 14:00 часа /Приложен Протокол от проведен конкурс/. Кандидатите да се явят в 13:45 часа пред залата. Допускането е само за лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Весела Тодорова                       

Директор на дирекция ОК                    

към Община Пазарджик