Кариери

назад

СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

347

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 9 / 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, след проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за заемането на длъжността Директор на дирекция  – 1 /една/ щатна бройка – на дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик, информира допуснатият кандидат, който е постигнал резултат над минималния се уведоми за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто-събеседване.

 

За длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик съобразно одобрената система за определяне на резултатите,

 

КОМИСИЯТА РЕШИ:

 

допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю – събеседване, следният кандидат:

 

  1. Димитър Боюклиев – 25 т.;

 

не допусна до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю- събеседване, следните кандидати:

  1. Няма

 

Допуснатият кандидат се яви на интервю - събеседване, което се проведе на 17.01.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала от 11:40 часа /Приложен Протокол от проведен конкурс/. Кандидата се яви в 11:35 часа пред залата. Допускането е само за лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                              /П/

Зам.-кмет                                                                                     (подпис)         

на Община Пазарджик