Кариери

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

1086

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Комисия, назначена със Заповед № 2431 / 11.12.2023 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция „Канцелария на кмета и административно обслужване” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Цветана Семерджиева с рег. индекс и дата №44-3625/07.12.2023 г.;
  2. Цветелина Купенова с рег. индекс и дата №44-3663/11.12.2023 г.;
  3. Росица Киселова с рег. индекс и дата №44-3645/08.12.2023 г.

 

Посочените кандидати следва да се явят на 03.01.2024 год. от 10.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 - Кметска зала, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю на 03.01.2024 г. от 14.00 в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Кметска зала.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Стайко Навущанов  с рег. индекс и дата №44-3614/06.12.2023 г. – основание за недопускане – Липса на подадена декларация по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
  2. ЦВетелина Кечева с рег. индекс и дата №44-3624/07.12.2023 г. – основание за недопускане – Предоставените документи не удостоверяват образователно-квалефикационната степен за длъжността - Магистър;

 

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

Председател на конкурсната комисия:

Христо Вълков                                                                                                      /П/

Началник отдел ПО                                                                                          (подпис)

Дирекция ПО                                                                        

при Община Пазарджик