Кариери

назад

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

572

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ - ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА И ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

Комисия, назначена със Заповед № 9/ 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, като разгледа постъпилите заявления, прецени наличието на изискуемите документи и тяхното съответствие със заложените минимални и специфични изисквания, предвидени за заемането на длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик, информира допуснатите кандидати за дата, час и място на провеждане на конкурса.

         

Списък на допуснати до явяване на тест кандидати:

  1. Димитър Боюклиев с рег. индекс и дата №44-3771/28.12.2023 г.;

Посочените кандидати следва да се явят на 17.01.2024 год. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 - Стъклена зала от 11:00 часа, за провеждане на конкурса - решаване на тест. Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура за интервю - събеседване на 17.01.2024 г. в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала от 15:00 часа.

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Няма

Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, приета с ПМС № 304 от 3.12.2019 г.:

Чл. 20, ал.2: „До участие в конкурса не се допускат лица: 1. които не са представили всички необходими документи или представените документи не съдържат посочената в наредбата и приложенията й информация или не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността”.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                        /П/

Зам.-кмет                                                                                              (подпис)         

на Община Пазарджик