Кариери

назад

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

5205

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ”1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ОТЧЕТНОСТ”, ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Старши счетоводител” – 1 /една/ щатна бройка в отдел БО, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 1. ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
 2. МИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВА
 3. СТОЯН НИКОЛАЕВ БИМБАШЕВ

 Не се допускат до конкурс следните кандидати:   

 Няма такива.

Решаването на тест ще се проведе на 30.10.2018 г. от 11:15 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала. Кандидатите следва да се явят в 11:00 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от теста, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 30.10.2018 г. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 – Стъклена зала.

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 1. Закон за публичните финанси
 2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2018г.
 3. Закон за счетоводството
 4. Закон за Данък върху добавената стойност
 5. Закон за държавния служител
 6. ПМС за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018г.
 7. Указания на министъра на финансите, дадени с писмо ДДС№20/2004г., относно прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия.
 8. Указания на министъра на финансите, дадени с писма ДДС №14 от 2013г, ДДС №5 от 2016г.
 9. Други указания, дадени от министъра на финансите с писма на Дирекция „Държавно съкровище”, относно отчетността на бюджетните организации за 2013-2018 година.

Председател на конкурсната комисия:

Даниела Щерева

Началник отдел БО