Кариери

назад

Съобщение до кандидатите, допуснати до следващ етап – Оценка на Концепции на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Пазарджик” в конкурсната процедура за длъжността Секретар на община – 1

490

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До кандидатите, допуснати до следващ етап – Оценка на Концепции на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Пазарджик”  в конкурсната процедура  за  длъжността Секретар на община1 /една/ щатна бройка  към Община Пазарджик обявена със Заповед № 2518/ 18.12.2023 г. на Кмета на община Пазарджик .

   Комисията, назначена със Заповед № 8/ 03.01.2024 г. на Кмета на Община Пазарджик, продължи работа по разглеждане и оценка  на Концепциите на допуснатите от  първи етап от конкурсната процедура кандидати :

1.  Вера Гайдарска;

2.  Елена Куцева.

 

След разглеждане   и оценка на  Концепциите Комисията реши:

 

1. Допуска до следващ етап в конкурсната процедура – устна защита на  представената концепция на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Пазарджик”   следния кандидат:

·     Елена Куцева - оценка  „5“ - концепцията съдържа в пълен синхрон посочване на визия, цели, действия и резултати пълно и изчерпателно, след разглеждане на концепцията, същата е преценена като отговаряща на изискванията и е оценена с по – голяма от минималната  за допускане до устна защита, съгласно  чл. 39, ал.4 от  Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и одобрената от комисията Методика.

 

2. Не допуска до следващ етап в конкурсната процедура – устна защита на  представената концепция на тема „Стратегическо управление на общинска администрация Пазарджик”   следния кандидат

  • Вера Гайдарска - след разглеждане  на концепцията, същата е преценена като неотговаряща на изискванията, поставени в т. 3 от Обявлението  за конкурсната  длъжност. Концепцията съдържа общо  4 печатни страници А4 , при   изисквани 10 печатни страници А4. Концепцията не   получава оценка по 5 степенна скала.

Допуснатият кандидат следва да се яви на следващ етап в конкурсната процедура - устна защита на  концепцията, която ще се проведе на 17.01.2024 г. в сградата на Община Пазарджик в Кметска зала, етаж 2 от 10:00 часа.

 Ако  и  след устната защита на концепция на тема „Стратегическо управление на общинска администрация  Пазарджик“  общия резултат от оценките е най-малко „8“,  кандидатът  ще може да се яви на 17.01.2024 г. в сградата на Община Пазарджик – Кметска зала от 14:00 часа на интервю – събеседване.

 

Председател на конкурсната комисия:

Любомир Гечев                                                                                               /П/

Зам.-кмет                                                                                                    (подпис)       

на Община Пазарджик