Кариери

назад

Обявление за подбор на „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” и „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” В УСЛУГАТА ”ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

4620

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за длъжностите:  

1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА” В УСЛУГАТА РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” - 1;

2. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” В УСЛУГАТА ”ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” - 1

 

I. Минимални изисквания за заемане на:

Длъжността МЕДИЦИНСКА СЕСТРА: Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

1.1. Образование: завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;

1.2. Професионален опит – не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;; предимство: опит при работа с деца от целевата група

 

Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ: Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

1.3. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

1.4. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

  • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
  • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.   Характер на работата:

          За длъжността ”МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

 

1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – идентифициране потребителите на услугите и мотивиране за ползване на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”, работа в екип с лекар – педиатър и медиатор;

2. Организиране и провеждане на здравни консултации и подкрепа на родители на деца от 0-7 г. под прякото наблюдение на лекар – педиатър;

3. Подпомагане дейността на педиатъра при осъществяване на консултации на децата, потребители на услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”;

4. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

5. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

 

           За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

1. Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;

2. Подготовка на план за дейността си;

3. Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;

4. Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;

5. Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;

6. Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;

7. Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;

8. Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;

9. Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;

10. Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;

11. Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;

12. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;

13. Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;

14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

  • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за двете позиции.
  • Автобиография - по образец, за двете позиции.
  • Декларация - по образец.
  • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
  • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17.00 часа на 15.11.2017 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

 

Подборът протича в два етапа:

  • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
  • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 20.11.2017 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

 

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 27.11.2017 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.

 


Проект ”Център за социално включване и развитие - Пазарджик” -  ВG05М9ОР001-2.004-0009-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.