Кариери

назад

Обявление за подбор на медиатор и специален педагог по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик”

5034

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за длъжностите:  

1. МЕДИАТОР в услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” - 1;

 

2. МЕДИАТОР в услугите: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ”; „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” и „ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, С ЦЕЛ ПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА” – 1;

 

3. „СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ” В УСЛУГАТА ”ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ” - 1

 

I. Минимални изисквания за заемане на:

Длъжността МЕДИАТОР: Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

1.1. Образование: завършено средно образование

1.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: да познават местните уязвими общности на територията на община Пазарджик, техните културни особености, език и традиции; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

Длъжността СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ: Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

1.3. Образование: завършено висше образование; специалност: специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;

1.4. Професионален опит – не се изисква; предимство: практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск; способност за планиране и организиране на дейността, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.     Характер на работата:

          За длъжността ”МЕДИАТОР”

 1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
 3. Работа със семейството по отношение мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
 4. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 5. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
 6. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 7. Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване - Пазарджик;
 8. Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
 9. Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
 10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по Проекта;
 11. Консултира семейството и го свързва със съществуващите услуги в Центъра за социално включване и развитие – Пазарджик;

 

           За длъжността ”СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ”

 1. Проучване на целевата група с оглед планиране, подготовка и успешно реализиране на дейностите по проекта, чрез използване на различни педагогически методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвоеното знание, от всяко насочено към услугата дете за адекватно планиране на педагогически намеси, относно подготовката за първи клас;
 2. Подготовка на план за дейността си;
 3. Подготовка на индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения; самостоятелна работа в клас и в къщи; самостоятелно учене; работа в група; решаване на проблеми; критично и конструктивно мислене;
 4. Осъществяване на взаимодействие с родителите на децата, бъдещите им учители и други;
 5. Участие в разработването на индивидуални планове или на програми в детската градина, или предучилищната група, където децата са интегрирани;
 6. Провеждане на индивидуални занимания с деца с увреждане с цел подготовка за успешно постъпване в първи клас – в дома на детето или в помещение за индивидуална работа в Център за социално включване;
 7. Провеждане на групови занимания с деца с еднакъв тип увреждане;
 8. Разработване на обучителни програми, обучителни и информационни материали, методики и други за: подходящи методи и техники за мотивиране на децата с увреждане и стимулиране на личностното им развитие; провеждане на консултации при работа с родителите на деца с проблеми; консултиране на родителите относно принципите на интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности; формите за самоподготовка вкъщи;
 9. Подбор на учебни средства и материали и учебни помагала, подходящи за конкретната обучителна ситуация;
 10. Обучение на родителите за прилагането на похвати за работа с детето, с цел създаване у него на умения за самостоятелен живот и за самоподготовката му в къщи;
 11. Посещение, заедно с децата и родителите на училището с цел запознаване с началните учители и учебната среда;
 12. Създаване и поддържане на индивидуални досиета на децата, ползващи услугите на Център за социално включване;
 13. Оказване на съдействие и взаимодействие с екипа на Център за социално включване;
 14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти от екипа на Центъра, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугaтa, в която участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за двете позиции.
 • Автобиография - по образец, за двете позиции.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17.00 часа на 15.09.2017 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

 

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 19.09.2017 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

 

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 26.09.2017 година.

 

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.