Кариери

назад

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор : МЕДИАТОР в услугата „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” и МЕДИАТОР в услугите: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ”; „СЕМЕЙНО .......

5096

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за длъжностите:  

1. МЕДИАТОР в услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” - 1;

2. МЕДИАТОР в услугите: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ”; „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” и „ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, С ЦЕЛ ПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА” - 1

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

1.1. Образование: завършено средно образование

1.2. Професионален опит – не се изисква; предимство: да познават местните уязвими общности на територията на община Пазарджик, техните културни особености, език и традиции; да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.      Характер на работата:

 1. Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;
 3. Работа със семейството по отношение мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;
 4. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 5. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;
 6. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 7. Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване - Пазарджик;
 8. Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;
 9. Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;
 10. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по Проекта;
 11. Консултира семейството и го свързва със съществуващите услуги в Центъра за социално включване и развитие - Пазарджик

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец, за двете позиции.
 • Автобиография - по образец, за двете позиции.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17.00 часа на 04.07.2017 г. включително.

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в тридневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 07.07.2017 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 14.07.2017 година.

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класираните кандидати.