Кариери

назад

Обявление относно конкурс за длъжността „Старши инспектор” – 2 /две/ щатни бройки в сектор „Обслужване” на отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

4848

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14,  ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2779 / 13.11.2017 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  „Старши инспектор” – 2 /две/ щатни бройки в сектор „Обслужване” на  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция

“Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – висше;
 • Образователна степен – бакалавър
 • Област на висшето образование – Икономически науки;
 • Ранг – V- ти младши;
 • Професионален опит – 1 година;
 • Вид правоотношение – служебно.

 

2.  Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • Интервю – събеседване.

 

3. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ професионалния опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

4. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 14.11.2017 год. до 24.11.2017 г. включително.

 

5.  Граници (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 2 - от 460 лв. до 1300 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

6.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

- на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;

- на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

7.  Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • приемане и обработване на данъчни декларации и други документи по ЗМДТ;
 • проверка на декларираните от лицата данни;
 • проверка при възстановяване на надвнесени или недължимо внесени суми по ЗМДТ;
 • установяване на административни нарушения;
 • предоставяне информация на органите по приходите и външни институции;
 • администриране на данъчни и други публични общински вземания съгласно функционалната компетентност на отдела.