Кариери

назад

Обявление относно конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация и вертикално планиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

3162

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2,

на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1234/ 22.06.2021г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация и вертикално планиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

Минимални изисквания за длъжността:

 • Образование - висше;
 • Образователно - квалификационна степен - бакалавър;
 • Специалност - архитектура, урбанизация, геодезия, строителство;
 • Минимален професионален oпит - 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

Специфични изисквания за длъжността:

 • Да отговаря на изискванията на чл.7, ал.1 от Закона за държавния служител.
  Нормативен акт: Закон за държавния служител
 • Длъжности в администрацията съгласно чл.13 от Закона за администрацията.
  Нормативен акт: Закон за администрацията
 • Професионален опит съобразно чл.2, ал.2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрация.
  Нормативен акт: Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията

 

2. Допълнителни умения и квалификации на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 

3. Границите (от – до) на заплата определена за длъжността за степен 1 – от 720 лв. до 1800 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

Основният размер на заплатата за длъжността ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител, чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл.5 и чл.6 от Вътрешните правила за организация на работната заплата на служителите в община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в общинската администрация и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечната заплата за длъжността.

 

4. Начинът за провеждане на конкурса :

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност.

 - конкурсът задължително включва и интервю.

 

5.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • Писмено заявление за участие в конкурса, съгласно приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
 • декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност-чл.17, ал.3 от НПКПМДСл;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
 • копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/ или придобития ранг като държавен служител;
 • автобиография тип Европейски формат.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

 

6. Документите следва да бъдат подадени:

- лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с Длъжностната характеристика за длъжността в  „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 22.06.2021 год. до 02.07.2021 год. включително.

- документи могат да се подават и по електронен път на адрес [email protected], като заявлението за участие в конкурса и декларацията, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/ 402 257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  

 • Ръководство при процедиране на преписки по парцеларни планове.
 • Отговоря на жалби и оплаквания.
 • Участие в комисии, експертни съвети и др.
 • Оказва съдействие на служителите на община Пазарджик при работа с CAD програмно продукти.
 • Техническо обслужване на гражданите, институциите и ведомствата.

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-Кмет на Община Пазарджик

Оправомощен със Заповед №1220/ 21.06.2021 г.