Кариери

назад

Обява за за длъжността ”здравен медиатор” към Община Пазарджик 1/една/ щатна бройка

320

О Б Я В А  

                        

  1. Длъжност, административна структура :

 1 /една/ щатна бройка за длъжността ”здравен медиатор” към Община Пазарджик

2. Кратко описание на длъжността ”здравен  медиатор”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика

- Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване  на достъп до здравните услуги

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване .

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

- Подпомагане при попълване на документи .

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

3 . Минимални изисквания към кандидатите:

             - Завършено средно образование

             - Принадлежност към общността , в която ще работи

             - Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност

             - Владеене на езика/ езиците на общността

             - Много добри комуникативни умения

              - Умения за работа с компютър – MS Word,  Internet, електронна поща

                Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера – Висшето

                образование не е предимство.

4. Начин на провеждане на подбора( в рамките на един ден)

 - Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

              - Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

             5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за

             участие в подбора са:

 -  Автобиография европейски формат

              -  Мотивационно писмо

              -  Копие от диплома за завършено средно образование

              -  Заявление по образец с посочен телефонен номер за обратна връзка.

Образецът на заявлението се получава в деловодството на Общината .

.           6. Адрес за подаване на документи и  срок за кандидатстване:

            Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на   

нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик  бул.България № 2 , в срок от 15.03.2024 г. до 27.03.2024 год. включително.

                                 

Информация за професията „здравен медиатор „ можете да намерите и на  www.zdravenmediator.net