Кариери

назад

Обява за свободно работно място в Регионален исторически музей - Пазарджик длъжност: уредник в отдел „Нова история“

179

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

 в Регионален исторически музей - Пазарджик

длъжност: уредник в отдел „Нова история“

 

Кратко описание на работното място и длъжността:

 • място на работа: Регионален исторически музей;
 • постоянен трудов договор, с изпитателен срок – 6 месеца;
 • пълно работно време – 8 часа;
 • описание на длъжността: участва в издирвателската, събирателската, научно-изследователската, експозиционната, фондовата и популяризаторската работа на съответния отдел.
 • не е необходим професионален опит;

 

Изисквания за длъжността:

 • образование – висше, минимална образователно – квалификационна степен „бакалавър“, специалност „История“, „История и география“, „История и български език“, „История и чужд език“;
 • компютърна грамотност;

 

Предимства:

 • владеене на чужд език;

 

Необходими документи за кандидатстване

 • Заявление (в свободен текст) до директора на РИМ-Пазарджик, в което се посочва длъжността за която се кандидатства;
 • Автобиография (СV) с подробно посочване на трудовия и/или служебния стаж, образование, квалификация и други умения;
 • Мотивационно писмо.

 

Документите се приемат до 10 май 2021 г.

 

            Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на данните /GDPR/.

            Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат писмено поканени за събеседване.

            Неодобрените кандидати ще бъдат информирани писмено.

            Одобрените кандидати ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.

            Документите за участие, описани по-горе, се изпращат по пощата или подават лично в Централната сграда на музея, пл. „К. Величков“ №15, от 8:30 ч. до 17:00 ч., при завеждащ административна служба.