Кариери

назад

Обява за длъжността „младши специалист“ - 1 /една/ щатна бройка в отдел „ЕСГРАОН”, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ към Община Пазарджик

1191

МЛАДШИ СПЕЦИАЛИСТ – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА, В ОТДЕЛ ЕСГРАОН В ДИРЕКЦИЯ ГРН КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

1. Длъжност, административна  структура: 1 щатна бройка за длъжността „главен специалист“ в отдел „ЕСГРАОН”, Дирекция „Гражданска регистрация на населението“ към Община Пазарджик.

2. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  • Извършване на техническо обслужване, ремонт на устройствата в дирекцията и кметствата в общината;
  • Задължения, свързани с техниката и инсталирането на необходимте софтуери;
  • Поддържане в актуално състояние на информационните масиви на ЕСГРАОН и ежедневно предаване и получаване на информацията чрез ТЗ ГРАО;
  • Отстраняване на всички проблеми, произтичащи от грешни манипулации, настройки, обслужване, инсталиране.

3. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите за заемане на длъжността:


      - Образователна степен: професионален бакалавър;

- Области на висше образование: Технически науки;

- Професионално направление: Компютърни системи и технологии, информатика, компютърни мрежи;

- Професионален опит: не се изисква;

 

4. Начин на провеждане на  подбор на кандидати:

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят:

- европейски формат на автобиография с посочен телефонен номер за обратна връзка;
- документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

 

6. Адрес за подаване на документи и срок за кандидатстване:

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик, лице за контакти Надя Копанова - тел: 034 402 257,  в срок от 10.05.2023 г.  до 30.06.2023 г. включително.