Кариери

назад

Обява относно 1/една/ щатна бройка за длъжността ”здравен медиатор” към Община Пазарджик

1481

О Б Я В А

                              

1. Длъжност, административна структура :

 1/една/ щатна бройка за длъжността ”здравен медиатор” към Община Пазарджик.

2. Кратко описание на длъжността ”здравен  медиатор”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

- Работа с клиенти и подпомагане на непознатите със здравната система за получаване   на достъп до здравните услуги;

- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване;

- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

- Подпомагане при попълване на документи;

- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

3 . Минимални изисквания към кандидатите:

- Завършено средно образование;

- Принадлежност към общността в която ще работи;

- Добро познаване на проблемите на общността и съпричастност;

- Владеене на езика/ езиците на общността;

- Много добри комуникативни умения;

- Умения за работа с компютър – MS Word,  Internet, електронна поща.

Предимства: познания и/ или опит в социалната и здравната сфера – Висшето образование не е предимство.

4. Начин на провеждане на подбора( в рамките на един ден)

- Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

- Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора са:

 -  Автобиография европейски формат;

 -  Мотивационно писмо;

 -  Копие от диплома за завършено средно образование;

 -  Заявление по образец с посочен телефонен номер за обратна връзка.

Образецът на заявлението се получава в деловодството на Общината или в стая 808 , ет.8 в Община Пазарджик.

6. Адрес за подаване на документи и  срок за кандидатстване:

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на   нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в стая 808, етаж.8 на Община Пазарджик, лице за контакти Джинка Анова – тел. 034 402 232 в срок от 31.01.2023 г. до 02.03.2023 год. включително.

          

Информация за професията „здравен медиатор„ можете да намерите и на  www.zdravenmediator.net