Кариери

назад

Община ПАЗАРДЖИК обявява конкурс за подбор на персонал за социална услуга Приют за пълнолетни лица - 5 броя

2903

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.029 “Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“ и Договор № BG05M9OP001-2.029-0009 за разкриване на социална услуга Приют за пълнолетни лица

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР  НА ПЕРСОНАЛ

 

на Приют за пълнолетни лица – 5 броя

Настоящата обява се публикува, в изпълнение на процедура за подбор на персонал, утвърдена от  Кмета  на община Пазарджик.     

Подборът на персонал се извършва за целите на разкриване на нова социална услуга на територията на община Пазарджик – Приют за пълнолетни лица– 5 броя. Персоналът се подбира на базата на  необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта  дейности.

Подаване на документи. Срок и място за подаване.

Документите на кандидатите  се приемат в срок от 24.01.2022г. до 31.01.2022г. включително на адрес: гр. Пазарджик,  бул. „България“ №2, „Център за информация  и услуги на гражданите“ – гише „Деловодство“.

Извършване на подбор.

Кметът на общината издава заповед за сформиране на комисия за подбор на персонала. Подборът се извършва в два етапа.

 

 

 

 2.1 Първи етап: Разглеждане на подадените документи:

Комисията разглежда подадените за участие в конкурса документи и съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Пазарджик. Списъците с допуснати и недопуснати кандидати се обявяват на официалния сайт на Община Пазарджик на 04.02.2022г.

За целите на провеждане на втория етап от конкурса, комисията съставя график за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати. Всеки допуснат до втори етап кандидат ще бъде поканен по телефона за събеседване.

Забележка: Кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност, няма да бъдат допуснати до втори етап на конкурса.

2.2 Втори етап: Събеседване с допуснатите кандидати

Събеседването с допуснатите кандидати се провежда в периода от 07.02.2022г. до 09.02.2022г.

Събеседването цели изясняване на:

мотивите за кандидатстване;

очакванията към работата;

професионалните компетенции;

уменията за работа в екип и общуване;

нагласите за вземане на решения;

нагласите за работа с  лица изпаднали в затруднена житейска ситуация

3.Класиране:

За работата си, комисията съставя протокол, който се утвърждава от кмета на община Пазарджик. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Община Пазарджик. Комисията предлага на Кмета на община Пазарджик да сключи трудови договори с класираните кандидати за целите и в рамките на изпълнение на проекта.

 

Спецификация  на длъжностите за Приют за пълнолетни лица:

1/ Управител социална услуга;

2/ Социален работник;

3/ Психолог;  

4/ Медицинска сестра;

5/ Хигиенист- работник кухня

 

Изисквания  за заемане на длъжностите

5.1 Общи изисквания  за заемане на длъжностите  в Приют за пълнолетни лица -  Община Пазарджик:

Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;

Готовност  за работа с уязвими групи хора;

Готовност за активно участие в обучителен процес, дейности свързани с предоставяне на социални услуги;

Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

5.2 Специфични изисквания за заемане на длъжностите

Управител социална услуга

Образование – висше, степен бакалавър, магистър;

Специалност –Социални дейности, психология, педагогика

Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език.  

Умения и  нагласа  за работа с уязвима група хора;

Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;

Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Социален работник

Образование – висше, степен бакалавър, магистър;

Специалност –Социални дейности,

Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език.  

Умения и  нагласа  за работа с уязвима група хора;

Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;

Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Психолог

Образование – висше, степен бакалавър, магистър;

Специалност –Психология,

Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;

 Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език.  

Умения и  нагласа  за работа с уязвима група хора;

Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Медицинска  сестра

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

Образование – висше, степен специалист;

Специалност – „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”;

Условия за стаж по специалността –  стажа и опита  се считат  за предимство;

Отлично владеене, писмено и говоримо, на български език.  

Умения и  нагласа  за работа с уязвима група хора;

Допълнителни квалификации  и опит са предимство.

 

Хигиенист-работник кухня

Специфични изисквания  за заемане на длъжността:

Образование – основно или средно;

Специални умения - не се изискват

Условия за стаж по специалността – няма,

Умения и  нагласа  за работа с уязвима група хора ;

Умения за работа в екип;

 

Документи за кандидатстване.

Заявление за допускане до конкурс ;

Професионална автобиография (CV);

Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и/ или опит в съответната сфера;

Копие от диплома за завършено образование;

Други приложими документи /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./.

* При кандидатстване за повече от една длъжност, се представя един  комплект с документи.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик