Кариери

назад

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА”ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА

10104

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА”ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

 

1. „Директор ” на ДГ с.Братаница;

2. „Директор ” на ДГ с.Добровница ;

3. „Директор ”  на ДГ ,,Щастливо детство“ с.Звъничево;

4. „Директор ” на  ДГ ,,Детство“ с.Мало Конаре

5. „Директор ” на ДГ ,,Звънче“ с .Мокрище;

6. „Директор ” на ДГ ,,Знаме на мира“ с.Овчеполци;

7. „Директор ”  на ДГ ,,Мир“ с.Синитово:

8. „Директор ”  на ДГ с.Црънча

 

1. ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ

Организационна, контролна, методическа, информационна дейност; дейност по осъществяване правомощията на работодател; административно-стопанска и финансова дейност.

 

2. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директорът на детската градина управлява цялата система от човешки, финансови и материални ресурси в конкретното детско заведение в контекста на държавната и общинската политика в областта на образованието.

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.Да са български граждани

       2.Длъжността “Директор” на общинска детска градина може да се заема и от:

• граждани на други държави членки;

• чужди граждани, ако са предложени по международни спогодби;

• продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието;

• дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.

      3. Да имат завършено висше образование на образователната квалификационна степен "Бакалавър" /съгласно чл.42, ал.1, т.1, б. „б” от ЗВО/ или "Магистър" и професионална квалификация "учител" и педагогическа правоспособност, която позволява да се изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа на директор в детската градина, за която кандидатстват;

     4. Да имат не по малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 213, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование ;

     5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията- чл. 215, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;

     6. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия по смисъла на чл. 215, ал. 1, т. 2 от ЗПУО;

     7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието;

     8. Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188 т.2 и т.3 от КТ, освен ако наказанието е заличено, и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ в двугодишен срок преди подаване на документите за участие в конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

    9. Да притежават знания и умения за управление на човешките ресурси;

   10. Да притежават компетентности по прилагането на информационните и комуникационните технологии;

   11. Да познават нормативната уредба в областта на предучилищното образование;

   12. Да притежават  умения за работа в екип;

   13. Да притежават добра езикова култура.

 

4. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Конкурсът се провежда   на три етапа:

- допускане по документи;

- писмен изпит /тест

- събеседване с кандидата относно визията му за организацията и управлението на детското заведение, за което кандидатства

 

5. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1. Документи:

а/ Заявление за участие в конкурса до кмета на община Пазарджик /по образец/;

б/ Документ за самоличност /копие/;

в/ Автобиография /европейски формат/ и актуална снимка /по образец/;

г/  Документи за завършена степен и специалност на висшето образование, професионална квалификация, правоспособност, документи за компютърна грамотност /копия/;

д/ Трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ осигурителен стаж и учителски трудов стаж /копие/;

е/ Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/;

ж/ медицинско свидетелство (за работа), във връзка с кандидатстването за длъжността "Директор на общинска детска градина";

з/документ за проведен медицински преглед удостоверяващ липсата на заболявания по чл.2 от Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г .

2. При представяне на копия от посочените документи, кандидатите следва да носят със себе си и оригиналите за сверяване;

3. Копията на представените документи следва да са ясни и четливи.

4. Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

.

6. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност и образец на Заявление за участие е на разположение на всеки кандидат в стая № 708 – дирекция,,Образование и култура”.

 

7.  СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след публикуване на обявата за конкурса, в административната сграда на община Пазарджик, на адрес: бул. „България” №2, “Център за информация и услуги на гражданите” – гише „Деловодство” след сверяване с оригиналите в стая 708 дирекция “Образование и култура”.

 

Телефон за справки: 402-313, дирекция “Образование и култура”