Кариери

назад

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 66

4222

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.91 от КТ и във връзка с чл.217, ал.5 от ЗПУО и

Заповед № 197/29.01.2021г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ

ГР. ПАЗАРДЖИК, УЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 66

  1. ОБЛАСТ НА ДЕЙНОСТ

Организационна, контролна, методическа, информационна дейност; дейност по осъществяване на правомощията на работодател; административно-стопанска и финансова дейност.

  1. ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА

Директорът управлява цялата система от човешки, финансови и материални ресурси на ЦПЛР в контекста на държавната и общинската политика в областта на образованието.

  1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава членка на ЕС, чужд гражданин, ако е предложен по междудържавни спогодби, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин (при получено съгласие) или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин;

2.  Да не е поставен под запрещение;

3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; (Изискването не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл.1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица);

4.Да не е лишен от правото да упражнява професията;

5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. на МЗ за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист;

6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;

7. Да има висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност.

8. Да има не по-малко от 5 години учителски стаж;

9. Да притежава необходимите компетентности, съгласно Приложение № 3 към чл. 42, ал. 2, т. 2 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г.:

9.1. Педагогическа компетентност
9.2. Управленска компетентност, включваща:

- Административна и правна култура

- Планиране, организиране и контрол

- Управление на ресурси

9.3. Социална и гражданска компетентност

 

  1. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1. Конкурсът се провежда в три етапа:
1.1. Допускане по документи;
1.2. Писмен изпит – тест;

1.3. Събеседване с кандидата относно визията му за организацията и управлението на институцията, за която кандидатства.

 

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

1. Заявление до кмета на община Пазарджик за участие в конкурса. В заявлението задължително се посочват адрес за кореспонденция, телефон за контакт и електронна поща /по образец/;

2. Автобиография (европейски формат);

3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел IV, т. 1 - 6 от правилата;

4. Документ за самоличност (представя се при подаване на документите за сверяване на данните и се връща на кандидата незабавно);

5. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и учителска правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация (НАЦИД), в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

6. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж – трудова и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ такъв трудов стаж (копие/я);

7. Карта за предварителен медицински преглед – оригинал (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);

8. Документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист – оригинал.

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 

  1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и образец на заявление за участие е на разположение на всеки кандидат в стая № 702 – дирекция „Образование и култура“.

 

  1. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик с посочени трите имена на кандидата, точен адрес и телефон за връзка, лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след публикуване на обявата за конкурса, в административната сграда на община Пазарджик, адрес: бул. „България“ №2, „Център за информация  и услуги на гражданите“ – гише „Деловодство“ след сверяване с оригиналите в стая 702 дирекция „Образование и култура“.

Телефон за справки: 034/ 402-353, дирекция „Образование и култура“

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на община Пазарджик