Кариери

назад

Конкурс за длъжността Юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Правно обслужване” към Община Пазарджик

2046

ОБЯВЛЕНИЕ

 

на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и № 1522 / 01.08.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 1. За длъжността Юрисконсулт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Обществени поръчки”, дирекция „Правно обслужване” към Община Пазарджик.

 

 1. Минималните и специфичните изисквания за заемане на съответната длъжността са:
 • Образователна степен – магистър;
 • Образование – висше;
 • Специалност – право;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Допълнителна квалификация - компютърна грамотност, умения за работа в екип, за мотивиране и организиране на работата в отдела.
 • Ранг – V - ти младши;

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; 

- интервю - събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

5. Документите следва да бъдат представени:

Място и срок за подаване - На основание чл.13, ал.1, т.4, чл.17, ал.2, 3, 5 и 6 и чл.18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 03.08.2022 год. до 15.08.2022 год. включително.

Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението по чл.17, ал.2, декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.

Цел на длъжността – Съдейства за реализиране общите цели и задачи в политиката на Общината за законосъобразност и прозрачност във всички действия.  

Области на дейност на длъжността:  

- осъществяване на процесуално представителство;

- прилагане на нормативните актове;

- подготвяне на документи съобразени с действащата нормативна база;

- юридически   консултации   на   служителите   в   общината,   бюджетните

мероприятия и други звена към Община Пазарджик, свързани с извършване на пряката им работа в областта на обществените поръчки.

 • Да     дава     консултации     на     служителите     от администрацията по юридически въпроси в областта на обществените поръчки;
 • Да съгласува заповеди на Кмета и договори с други субекти, свързани с обществени поръчки;
 • Да участва в  комисии за извършване и подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори;
 • Да указва административното и техническо осигуряване на административните звена в общината в процеса на провеждане на обществените поръчки с оглед спазване на ЗОП, ППЗОП и подзаконовите нормативни актове;
 • Да изготвя справки, свързани с възлагане на обществени поръчки, при поискване от отдел „Вътрешен одит”, АОП, Сметна палата, АДФИ и други органи, осъществяващи контрол;
 • Да  участва в екипи за разработване, изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структури и инвестиционни фондове;
 • Да извършва всички действия в ЦАИС ЕОП необходими за провеждане на обществени поръчки.

8. Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво – от 710 лв. до 1600 лв.

Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за справки : 034/402 257 , отдел ПО - “Човешки ресурси”.

 

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

Зам.-Кмет на Община Пазарджик

Оправомощен със заповед №1471/26.07.2022 г.