Кариери

назад

Конкурс за длъжността „Старши счетоводител” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

4747

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2273/ 02.10.2018 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността  „Старши счетоводител”1 /една/ щатна бройка

в отдел „Бюджет и отчетност”, дирекция „Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование- Висше;
 • Образователно-квалификационна степен- бакалавър;
 • Област на висшето образование- икономически науки;
 • Специалност- Финанси; Счетоводство и контрол;
 • Професионален oпит- 1 година в сферата на публичните финанси;
 • Ранг – V- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  компютърна грамотност- много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения ;
 • интервю-събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • документ за самоличност- за удостоверяване самоличността на лицето;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен ;
 • копие на документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с Длъжностната характеристика за длъжността в  „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 03.10.2018 год. до 15.10.2018 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 510 лв. до 1150 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  

Участва при осъществяване на финансово-счетоводната дейност на общинска администрация, като:

 • Осчетоводява всички приходи и разходи по набирателната сметка на общинска администрация.
 • Осчетоводяване на актовете за общинска собственост и заповедите за деактуване на общинската собственост, които са предадени с протокол от отдел УОС.
 • Осчетоводяване на платежни нареждания по разхода на банката: заплати, издръжка, капиталови разходи и ежедневно равнение на банковата бюджетна сметка.
 • Осчетоводява по бюджета на общината всички сметки, отчитащи материални запаси: горива, стоки и други.
 • Осчетоводяване на предписаните приходи и разходи за отдадени/предоставени/ активи на бюджетни предприятия;
 • Осчетоводяване на платежни нареждания по прихода на банката, в частта на преведените субсидии на всички второстепенни разпоредители и ежедневно равнение на банковата сметка;
 • Участва в комисии за провеждане на инвентаризации в общинска администрация;
 • Участва в екипи за разработване, изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структури и инвестиционни фондове.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик