Кариери

назад

Конкурс за длъжността „Старши експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Канцелария на Кмета”

5198

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №2179 / 08.09.2017 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  „Старши експерт”1 /една/ щатна бройка

в отдел „Канцелария на Кмета”

 

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование- Висше;
 • Област на висшето образование- икономически, социални и хуманитарни науки;
 • Образователно-квалификационна степен- Бакалавър;
 • Професионален опит – 1 година
 • Ранг – V- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  компютърна грамотност- много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения ;
 • интервю-събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен или документ, удостоверяващ придобитата образователно-квалификационна степен ;
 • копие на документ, удостоверяващ професионален опит.

 

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в  „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 11.09.2017 год. до 21.09.2017 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 460 лв. до 1150 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Да организира приемния ден на Кмета- съставяне списък на посетителите, като в резюме описва проблема, предизвикал срещата, както и отработване на поставените от кмета задачи, след срещите в приемния ден;
 • Отговаря за административното и информационно обслужване на граждани и юридически лица съгласно международен стандарт ISO 9001:2008;
 • Координира комуникацията и организацията на административните дейности между Община Пазарджик и Сдружение с нестопанска цел „ Спортен клуб Хебър- Пазарджик”- направление мъже.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик