Кариери

назад

Конкурс за длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Образование и култура”, дирекция „Образование и култура“ към община Пазарджик

362

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 812 / 22.04.2024 г. на Кмет на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС :

 

За длъжността Секретар на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/  – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Образование и култура”, дирекция  „Образование и култура“ към община Пазарджик;

        

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на съответната длъжност са:
 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
 • Ранг – IV-ти младши;
 • Професионален oпит – 1 година;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

 1. Специфични изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:
 • Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки;

(Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образоване и професионалните направления, приет с ПМС №125 от 24.06.2002 г.);

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; 

- интервю - събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността – заверени с гриф „Вярно с оригинала“, три имена и подпис;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

Място и срок за подаване - Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 208, етаж 2 на Община Пазарджик в срок от 22.04.2024 год. до 02.05.2024 год. включително.

Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението и декларацията  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

5. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.

Основна цел на длъжността – Привежда в изпълнение Закона за БППМН и дейността по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и по осигуряването на нормалното им развитие и възпитание.

Области на дейност на длъжността – Секретарят организира и координира цялостната дейност на МКБППМН; Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината. Инициира създаването, ръководи и контролира работата на помощни органи на МКБППМН – центровее за превенция, консултативни кабинети и други; Съвместно с инспекторите на ДПС, социалните работници от дирекция “Социално подпомагане”, органите на образованието издирва малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, извършили или за които съществува опасност да извършат престъпление или противообществени прояви, системно бягащи, непосещаващи и отпаднали от училище,  и особено безнадзорни, скитащи, просещи, малтретирани, проституиращи и др. Проучва специфичните им проблеми и взема мерки за тяхната социална защита и развитие; Координира дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Преки задължения - Подготвя планове и програми за дейността на МКБППМН,  проекти, самостоятелно или съвместно с други органи и организации; предлага конкретни инициативи; Организира пленарните заседания на МКБППМН; Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните на територията на общината, района, кметството; Подготвя  отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година. Попълва образците от НСИ; Предлага и организира изследвания по проблеми, свързани с асоциалното поведение на децата и предлага решения пред компетентните органи; Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност и др. 

Начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на администрацията:

Наименование на длъжностите по КДАЕкспертно ниво 6;

Длъжностно ниво по КДА – 10;

Ниво на основната месечна заплата – 21;

Минимален и максимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво – от 933 лв. до 1700 лв.

Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за справки : 034/402 257 в отдел ПО - “Човешки ресурси”, дирекция ПО към Община Пазарджик.

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

Изготвил:

Надя Копанова- главен експерт ЧР