Кариери

назад

Конкурс за длъжността Началник отдел – 1 /една/ щатна бройка в Отдел „Образование и култура”, Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик

2637

ОБЯВЛЕНИЕ

 

на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 563 / 31.03.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

1. За длъжността Началник отдел – 1 /една/ щатна бройка в Отдел „Образование и култура”, Дирекция „Образование и култура” към Община Пазарджик.

 

2. Минималните и специфичните изисквания за заемане на съответната длъжността са:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
 • Специалност - Социология, антропология и науки за културата – културология, етнология;
 • Професионален опит - 4 години;
 • Ранг – ІII- ти младши;

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; 

- интервю - събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

5. Документите следва да бъдат представени:

Място и срок за подаване - Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 04.04.2022 год. до 15.04.2022 год. включително.

Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението и декларацията  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.

Цел на длъжността – Планира и организира дейности в областта на образованието и културата на Община Пазарджик. Координира работата на културните  и образователните институти в посока приоритетите на общината.  

Области на дейност на длъжността – Планира и организира дейностите в областта на образованието и културата на Община Пазарджик, съобразно календара на дейностите в областта на културата и образованието. Координира работата на образователните институции и културните институти, в посока приоритетите на общината.  Оказва съдействие на творческите състави от Община Пазарджик при тяхното участие в национални и международни инициативи. Поддържа контакти с различните религиозни и етнически общности в общината и реализиране на съвместни културни и образователни проекти.

 • Създаване на организация за работа в направление „Образование и култура” в Дирекция „Образование и култура” и контрол за изпълнение на поставените  задачи.
 • Подготовка на данните  за  направление “Култура” за общинския бюджет и контрол върху разпределението и  изразходването на средствата.
 • Провеждане на оперативки, регулярни съвещания и срещи с ръководителите на културните  институти, творчески съюзи и сдружения с цел оптимизиране на тяхната работа. Координиране на дейността на културните институти, в посока приоритетите на общината.
 • Организация и контрол по изпълнение на Календарния план за тържествата и честванията в общината. Създаване на необходимата организация  за провеждане на традиционните фестивали и празници.
 • Организиране на Празника на Пазарджик.
 • Иницииране на проекти, свързани с културни прояви в общината – фестивали, симпозиуми, форуми на творческите формации.
 • Оказване на съдействие на творческите състави от Община Пазарджик, при тяхното участие в национални и международни инициативи.
 • Поддържане на контакти с различните религиозни и етнически общности в общината и реализиране на съвместни културни проекти.

 

8. Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво – 750 лв.

Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за справки : 034/402 257 , отдел ПО - “Човешки ресурси”.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

Изготвил:

Надя Копанова- главен експерт ЧР