Кариери

назад

Конкурс за длъжността: Младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и проекти“, дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“, Община Пазарджик

1696

Конкурс за длъжността:

Младши експерт в отдел „Стратегическо планиране и проекти“, дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“, Община Пазарджик.

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „младши експерт“ в отдел „Стратегическо планиране и проекти“, дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги“ в Община Пазарджик. /по заместване/


2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Да подпомага планирането, привличането и усвояването на средства за изпълнение на общинските приоритети и политики като участва в дейностите, свързани с кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и/или други финансови инструменти.

Да организира и координира дейностите, свързани с разработването, актуализацията, съгласуването, приемането, изпълнението, наблюдението и оценката на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи съгласно Закона за регионално развитие.

 

3. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: не се изисква.

4. Начин на провеждане на подбор на кандидати:
След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:
- сканирани копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации;

- европейски формат на автобиография с посочен телефонен номер за обратна връзка.

6. Адрес на електронна поща за подаване на документи и срок за кандидатстване:

[email protected]
Документите следва да бъдат изпратени на посочената електронна поща в срок до 30.12.2022 г. включително.