Кариери

назад

Конкурс за длъжността Младши експерт – 2 /две/ щатни бройки в отдел "Стратегическо планиране и проекти", дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги" към Община Пазарджик

4740

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1306 / 29.06.2020 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността Младши експерт – 2 /две/ щатни бройки в отдел "Стратегическо планиране и проекти", дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги" към Община Пазарджик

    

Цел на длъжността – Да подпомага дейностите, свързани с разработването, актуализацията, съгласуването, приемането, изпълнението, наблюдението и оценката на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи съгласно Закона за регионално развитие.

Да подпомага планирането, привличането и усвояването на средства за изпълнение на общинските приоритети и политики като участва в дейностите, свързани с кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и/или други финансови инструменти.

 

Области на дейност на длъжността – Работа в областта на анализирането, разработването и предлагането на решения и експертни оценки, свързани с проблематиката на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие. Работа в областта на планирането, привличането и усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз и/или други финансови инструменти за изпълнение на общинските приоритети и политики.

 

1.  Минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование - Висше;
 • Образователно-квалификационна степен - Бакалавър;
 • Област на висшето образование – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки и технически науки;
 • Професионален oпит – не се изисква;
 • Ранг – V - ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността :

- компютърна грамотност - много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

         

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;

- интервю-събеседване.

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 01.07.2020 год. до 13.07.2020 год. включително.

 

6. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Осъществява координацията и участва в разработването, актуализацията, съгласуването, приемането, изпълнението, наблюдението и оценката на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи съгласно Закона за регионално развитие;

Изготвя анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на стратегическите документи съгласно Закона за регионално развитие.

Подпомага изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически документи.

Извършва проучвания на възможностите за финансиране на проекти от фондовете на Европейския съюз и други източници.

Участва в екипи за разработване, изпълнение и/или управление на проекти или програми, финансирани със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 

7. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 610 лв. до 1600 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhk.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257, в “Човешки ресурси”.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик