Кариери

назад

Конкурс за длъжността Младши експерт – 1 /една/ щатна бройка, в отдел ЕСГРАОН в дирекция ГРН към Община Пазарджик

5389

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14 , ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 667/ 09.04.2019 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

за длъжността Младши експерт1 /една/ щатна бройка, в отдел ЕСГРАОН в дирекция ГРН към Община Пазарджик.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 

 • Образователна степен: професионален бакалавър;
 • Области на висше образование: Технически науки;
 • Професионално направление: Електротехника, електроника и автоматика;
 • Ранг: V младши; 
 • Професионален опит: не се изисква;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността: не се изискват.

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса :

 • тест за удостоверяване на професионални знания и умения
 • интервю-събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители -оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 10.04.2019 год. до 22.04.2019 год. включително.

 

6.  Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността на Експертно ниво 7 за степен 1 – от 590 лв. до 1600 лв.

 

7.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

- на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;

-   на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/ 402 257 - “Човешки ресурси”.

 

8.  Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Извършване на техническо обслужване, ремонт на устройствата в дирекцията и кметствата в общината (след съгласуване с директора на дирекцията) извършване на административно обслужване на населението;
 • Задължения, свързани с техниката и инсталира необходимия софтуер. Съгласува с доставчиците на софтуер: инсталирането и поддръжката на софтуера;
 • Поддържане в актуално състояние на информационните масиви на ЕСГРАОН и ежедневно предаване и получаване на информацията чрез ТЗ ГРАО;
 • Отстраняване на всички проблеми, произтичащи от грешни манипулации, настройки, обслужване, инсталиране.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик