Кариери

назад

Конкурс за длъжността Младши експерт – 01 /една/ щатна бройка, в отдел „Управление на общинската собственост“, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

5291

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 2921/ 30.11.2017 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Младши експерт – 01 /една/ щатна бройка, в отдел „Управление на общинската собственост“, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – Висше;
 • Образователна степен – Професионален бакалавър;
 • Специалност – Икономика, Финанси;
 • Ранг – V - ти младши;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:           

Не се изискват.

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса :

- решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;

- интервю-събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители - оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 01.12.2017 год. до 11.12.2017 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплата определена за длъжността за степен 1 – от 460 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8.  Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Вписва актовете за общинска собственост в Службата по вписвания – гр. Пазарджик и регистрира  АОС за земеделски земи в Общинска служба “Земеделие” – гр. Пазарджик;
 • Уточнява имоти и изготвя заявления за изработване на скици в Общинска служба “Земеделие” гр. Пазарджик и в Службата по кадастър;
 • Приема, обработва и одобрява заявления на граждани, във връзка с изискванията на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ /”бели петна”/;
 • Да осъществява контрол върху начина на ползване на общински терени за поставяне на гаражи, отдадени чрез договори за наем;
 • Да изпраща писма до неизрядни наематели и сигнализира при необходимост компетентните органи.