Кариери

назад

Конкурс за длъжността ”ЛОГОПЕД” в услугата ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА”

5955

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за длъжността ”ЛОГОПЕД” в услугата ”РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА”

 

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Кандидатите да са в работоспособна възраст и да не са придобили право на пенсия по възраст или стаж. При непостъпили документи от кандидати в работоспособна възраст ще бъдат разгледани и документите на кандидати в пенсионна възраст.

 

1. Образование: завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „бакалавър”/„магистър”; специалност: логопедия

2. Професионален опит – не се изисква;

 

ІІ. Специфични изисквания към кандидатите:

 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 • Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 • Отлична компютърна грамотност.

 

ІІІ.     Характер на работата:

 1. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 2. Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;
 3. Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;
 4. Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;
 5. Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.
 6. Участие в групи за работа с родители;
 7. Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;
 8. Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;
 9. Направляване на говорните упражнения в домашна среда;
 10. Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;
 11. Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;
 12. Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 13. Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи, и създаване и поддържане на база данни на потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в ЦСВР - Пазарджик                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по Проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 15. Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 • Писмено заявление за кандидатстване – по образец.
 • Автобиография - по образец.
 • Декларация - по образец.
 • Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

2. Документите следва да се подават лично в Център за информация и услуги на гражданите на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие – Пазарджик” в срок до 17.00 часа на 16.06.2017 г. включително.

 

За въпроси и справки: тел. 034/402 241 – координатор проект

 

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на Кмета на община Пазарджик.

 

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в петдневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Събеседване в петдневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списък на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 23.06.2017 година. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

Събеседването ще се проведе от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

 

Извлечение от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 30.06.2017 година.

Кметът на община Пазарджик сключва трудов договор с класирания кандидат.