Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик

848

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание Заповед № 1038/ 17.05.2024 г. на Кмет на Община Пазарджик и във връзка чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС :

 

За заемане на длъжността Главен художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик

        

1. Място на работа – Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик.

 

2. Кандидатите за участие в конкурса да отговарят на следните изисквания:

2.1. Образование –  висше;

2.2. Минимална образователно - квалификационна степен   –  бакалавър;

2.3. Професионално направление – Музикално и танцово изкуство, според Класификатора на областите на висше образовани и професионално направление;

2.4. Професионален опит – 5 години в съответното професионално направление;

2.5. Други изисквания:

- Притежаване на управленска компетенция, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; мениджърски умения; 

- Притежаване на организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;

- Познаване и прилагане на българското законодателство в областта на културата;

- Притежаване на комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

Като предимство се счита:

Владеене на чужд език;

Компютърни умения.

 

3. Необходими документи за участие в конкурса:

3.1. Заявление свободен текст до Кмета на Община Пазарджик;

3.2. Декларация свободен текст от лицето, че е:

- пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- не е лишено по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства.

3.3. Професионална автобиография;

3.4. Документ за завършено висше образование, професионално направление - "Музикално и танцово изкуство" – копие;

3.5. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата

 - /трудова или служебна книжка/ - копие;

3.6. Документ за компютърна подготовка /ако притежава такъв/;

3.7. Документ за владеене на чужд език /ако притежава такъв/;

3.8. Писмено разработена концепция за развитие на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик за срок от четири години. Концепцията следва да съдържа:

а/ визия за мястото на Ансамбъла сред останалите културни институти и организации в общината, региона и страната;

б/ стратегия за творческото развитие на Ансамбъла с подробен план за първата година; обновяване и обогатяване на фолклорния репертоар и формите на дейност;

в/ популяризиране на създадения творчески продукт и участие в публични изяви с местен, национален и международен характер;

г/ съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи Ансамбълът:

г.а./ демографски и културни особености, традиции и тенденции;

г.б./ организационна структура и начини за нейното реформиране и оптимизиране, виждане за кадровото осигуряване и развитие на кадрите;

г.в./ политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;

д/ възможности за увеличаване и разширяване аудиторията на фолклорния ансамбъл;

е/ финансово управление на ансамбъла и възможности за набиране на допълнителни средства и алтернативно финансиране;

ж/ поддържане и подобряване на материалната база на Ансамбъла.

 

4. Срок за заемане на длъжността - четири години.

 

5. Документите за участие в конкурса от т.3.1 до т.3.8. включително се подават се подават в  гр. Пазарджик, бул.”България” № 2 в сектор „Деловодство” на Център за информация и услуги на граждани на община Пазарджик, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в срок до 20.06.2024 г., включително. 

Писмената разработка на концепция за развитие на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик за период от четири години, се представя заедно с документите, в пет екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик с надпис: „За конкурс за заемане на длъжността „Главен художествен ръководител” на Ансамбъл за народни песни и танци - Пазарджик.

 

6. Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя предварително на всеки кандидат за запознаване с нея в „Човешки ресурси”, стая 208, етаж 2 на Община Пазарджик всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:30 ч. в срок до 20.06.2024 г., включително. 

 

 7. Допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3 /три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотивите за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

 

 

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ

Кмет на Община Пазарджик