Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Строителен контрол”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

4228

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 177 / 01.02.2019 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Строителен контрол”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование- Висше;
 • Образователно-квалификационна степен- бакалавър;
 • Специалност- строителен инженер;строителство на сгради и съоръжения;
 • Професионален oпит- 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  компютърна грамотност- много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения ;
 • интервю-събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • документ за самоличност- за удостоверяване самоличността на лицето;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен ;
 • копие на документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с Длъжностната характеристика за длъжността в  „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 04.02.2019 год. до 15.02.2019 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 605 лв. до 1800 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  

 • Да  работи и съдейства при проверките на техническата документация и строежите  на общината  и да участва проверки по жалби на граждани.
 • Заверка като служител по чл. 223 от ЗУТ на протоколи за строителна линия и ниво.
 • Изготвяне на констативни актове и  заповеди за спиране по чл. 224а от ЗУТ.
 • Изготвяне на констативни актове и заповеди за премахване по чл. 57А от ЗУТ на преместваеми съоръжения.
 • Съставяне на констативни актове   за незаконни строежи по чл. 225 от ЗУТ и заповеди за премахване.
 • Съставяне на констативни актове по чл. 178 от ЗУТ  и издаване на заповеди за забрана  ползване. 
 • Съставяне  на актове по ЗАНН и  наказателни постановления  съгласно  дадените правомощия по ЗУТ.
 • Да извършва проверки по жалби постъпили от МРРБ, ДНСК  прокуратура РДНСК- ЮЦР и други контролни органи.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик