Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация и вертикално планиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

4562

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 176 / 01.02.2019 г. на Кмета на общината

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър,регулация и вертикално планиране”, дирекция „Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 •   Образование- Висше;
 • Образователно-квалификационна степен- бакалавър;
 • Специалност- Архитектура, Урбанизация и Геодезия;
 • Професионален oпит- 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •  компютърна грамотност- много добро познаване и ползване на основните приложения на Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения ;
 • интервю-събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • документ за самоличност- за удостоверяване самоличността на лицето;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител ;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен ;
 • копие на документ, удостоверяващ изискуемия професионален опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да се допусне до следващия етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с Длъжностната характеристика за длъжността в  „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 04.02.2019 год. до 15.02.2019 год. включително.

 

6. Границите (от – до) на заплатата определена за длъжността за степен 1 - от 605 лв. до 1800 лв, съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:  

 • Да прави процедиране и проучване на преписки по плана за регулация и застрояване, както и прави нови такива, при възникнали общински нужди, които след това се внасят за разглеждане в експертния съвет.
 • Да подготвя протоколите и решенията на експертния съвет, да взема пряко участие в него, както и да води заповедната книга с решения на експертния съвет.
 • Да окомплектова преписки до съда по постъпили жалби от граждани и организации.
 • Да изготвя извадки от застроителни планове
 • Да проверява за съответствие с нормативните документи, внесени в Общината искания за допускане и изработване на ПУП и проекти за изменение на ПУП
 • Да участва и докладва в заседанията на Експертния съвет по устройство на територията проектите за изменения на подробните устройствени планове.
 • Да дава справка на гражданите и заинтересованите организации по проблемите, касаещи устройството на територията на Общината и движението на преписките.
 • Да проектира служебно проектите за изменение на ПР на ЗУТ и за общинските имоти
 • Да оказва помощ и съдействие на специалистите по техническо обслужване.

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик