Кариери

назад

Конкурс за длъжността „Главен експерт“ – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

4388

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 65 / 15.01.2019 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 

За длъжността „Главен експерт“ – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Кадастър, регулация и вертикално планиране”, дирекция “Архитектура и териториално устройство” към Община Пазарджик.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образователна степен – Бакалавър;
 • Професионална област – Технически науки, математика и информатика;
 • Професионална квалификация – инженер;
 • Професионален опит - 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 • придобито професионално обучение като конструктор-чертожник с AUTOCAD;
 • придобито професионално обучение по Строителство и строителен надзор;
 • работа с графични програми и периферни устройства.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 • решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • интервю-събеседване.

 

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/- оригинал;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител -оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ професионален опит.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на  някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 16.01.2019 год. до 28.01.2019 г.  включително.

 

6. Границите ( от – до ) на заплата определена за длъжността за степен 2 - от 560 лв. до 1400 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

Да упражнява техническото обслужване на граждани, институции и ведомства; да поддържа актуална кадастрална и проектна документация за техническата инфраструктура в Община Пазарджик; да контролира и поддържа надземен и подземен кадастър в областта и подземния специализиран кадастър. Провежда процедури по одобряване и поддържане на ПУП, парцелни планове и специализирани схеми в Община Пазарджик.

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик