Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция „Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

1962

ОБЯВЛЕНИЕ

 

на основание чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 1659 / 16.08.2022 г. на Кмета на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

 1. За длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция „Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик.

 

 1. Минималните и специфичните изисквания за заемане на съответната длъжността са:
 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
 • Специалност – Природни науки, математика и информатика;
 • Професионален опит - 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; 

- интервю - събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 • други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат представени:

Място и срок за подаване - На основание чл.13, ал.1, т.4, чл.17, ал.2, 3, 5 и 6 и чл.18 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 17.08.2022 год. до 29.08.2022 год. включително.

Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението по чл.17, ал.2, декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

6. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg.

 

7. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.

Цел на длъжността – Извършва дейности по поддръжка и актуализация на Регистъра на населението в Община Пазарджик и осъществява административно обслужване и гражданска регистрация на населението.

Области на дейност на длъжността – Организира и планира дейностите в областта на Административно обслужване на населението и дейности по гражданско състояние и гражданска регистрация на лицата.

Преки задължения:

- Съставяне на актове по гражданското състояние;

- Създаване и поддържане на НРГС за събития, настъпили на територията на град Пазарджик;

- Приключване, съхранение и поддържане на регистрите по гражданско състояние на Община Пазарджик;

- Приемане, приключване, съхранение и поддържане на регистрите по гражданско състояние на кметствата в Община Пазарджик;

- Отстраняване на пропуски и грешки в регистрите по гражданско състояние, съгласно нормативните изисквания;

- Отразяване на настъпили промени в актовете по гражданско състояние;

- Издаване на удостоверения от регистрите за гражданското състояние и от Регистъра на населението, съгласно регламентираните срокове;

- Поддържане на Регистъра на населението на локално и  национално ниво, съгласно технологията и нормативните актове;

- Извършване на адресна регистрация на гражданите по постоянен и настоящ адрес;

- Извършване на визуален контрол на актуализираната и обработена информация в Национална База Данни “Население” /НБД/;

- Своевременно информиране на началник-отдела и директора за възникнали проблеми, свързани с установени грешки и пропуски в Регистъра на населението;

- Подпомагане на служителите от кметствата по ЕСГРАОН;

 

8. Информация за минималния размер на основната заплата за длъжността:

Минимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен първа на съответното длъжностно ниво – от 720 лв. до 1800 лв.

Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за справки : 034/402 257 , отдел ПО - “Човешки ресурси”.