Кариери

назад

Конкурс за длъжността „Главен експерт” – 1 /една/ щатна бройка в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

3705

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 505/ 17.03.2021г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  „Главен експерт”1 /една/ щатна бройка

 в отдел „Гражданска регистрация и актове за гражданско състояние”, дирекция  “Гражданска регистрация на населението” към Община Пазарджик

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование- Висше;
 • Образователно-квалификационна степен- Бакалавър;
 • Специалност -  Стопанско управление, Публична администрация и други;
 • Ранг – IV- ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно.

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 •    завършено висше образование – в областта на социални и правни науки;
 •    притежаване на професионален опит – 2 години;
 •    да имат компютърна грамотност;
 •    да притежават добри комуникационни и организационни умения, както и   умения за работа в екип;
 •    медицински изисквания: да е психически здрав.

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса :

 • Решаване на тест;
 • Интервю-събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 3 към чл. 17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
 • документ за самоличност – за удостоверяване самоличността на лицето;
 • заверено от кандидата копие „Вярно с оригинала” от документи:
 • за придобита образователно-квалификационна степен;
 • удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако кандидата притежава такъв);
 • за придобити допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика за длъжността в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 17.03.2021 год. до 29.03.2021 г. включително.

 

6.  Границите (от – до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 650 лв. до 1800лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7.  Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

- на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;

-   на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8.  Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Главният експерт чрез трудовите си задължения систематизира и обработва документи във връзка с гражданската регистрация на гражданите на територията на Община Пазарджик и административното обслужване на населението;
 • Съставя актове за раждане, граждански брак и смърт, (съгласно утвърден график);
 • Води регистри за раждане, за сключване на граждански брак и за смърт за текущата година;
 • Отстранява пропуски и грешки в регистрите по гражданско състояние, съгласно нормативните изисквания;
 • Издава удостоверения от регистрите за гражданското състояние и от Регистъра на населението, съгласно регламентираните срокове;
 • Поддържа Регистъра на населението на локално, регионално и национално ниво, съгласно технологията и нормативните актове;
 • Подпомага, при необходимост, дейността на служителите в кметствата към Община Пазарджик.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик