Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка, в дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик.

4698

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1808 / 27.07.2018 г. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка, в дирекция “Строителство, транспорт и околна среда” към Община Пазарджик.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 • Образование – Висше;
 • Образователна степен – Бакалавър;
 • Специалност на висшето образование – Екология и опазване на околната среда;
 • Ранг – IV младши;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:           

 • Не се изискват;

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса :

 • решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • интервю-събеседване.

 

4. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/ - оригинал;
 • декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност – по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители – оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • удостоверяване на професионален опит – трудова/служебна книжка.

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник/ оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 01.08.2018 год. до 13.08.2018 год. включително.

 

6.  Границите (от - до) на заплатата определена за длъжността за степен 2 – от 510 лв. до 1400 лв., съгласно Наредбата за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА).

 

7.  Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 • Упражнява контрол по опазване чистотата и зелените площи, стопанисването на зелените площи от физически и юридически лица;
 • Извършва проверки и подготвя разрешителни за премахване на растителност;
 • Участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятия за опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;
 • Извършва процедурите по издаване на удостоверения и позволителни за ползването, опазването и култивирането на лечебните растения.

 

8. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

- на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;

- на интернет сайта на Община Пазарджик – www. pazardzhik.bg.

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик