Кариери

назад

Конкурс за длъжността Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка към дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги"

5054

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл. 14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 852 / 11.04.2017 год. на Кмета на общината

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

За длъжността  Главен експерт – 1 /една/ щатна бройка

към дирекция "Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги"

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

 

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
 • Област на висшето образование - инженерни, правни и икономически науки;
 • Професионален опит - 2 години;
 • Ранг – ІV- ти младши;
 • Вид правоотношение - служебно.

 

2. Допълнителни изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:

 

 • компютърна грамотност – познаване и ползване на основните приложения Microsoft Office.

 

3. Начинът за провеждане на конкурса :

 

 • решаване на тест за удостоверяване на професионални знания и умения;
 • интервю-събеседване.

 

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 

 • заявление за участие по образец /Приложение № 2 към чл.17,ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/- оригинал;
 • копие на документ за самоличност;
 • декларация от лицето , че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; не е поставено под запрещение;не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност-по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител -оригинал;
 • копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копие от документ, удостоверяващ професионален опит;

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на  някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

 

5. Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 12.04.2017 год. до 30.04.2017 г. включително.

 

6. Границите ( от – до ) на заплата определена за длъжността за степен 2 - от 460 лв. до 1400 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите от държавната администрация (НЗСДА)

 

7. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

 

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardjik.bg

 

Телефон за справки : 034/402-257 - “Човешки ресурси”.

 

8. Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

 

 • Да организира и координира дейностите, свързани с разработването, актуализацията, съгласуването, приемането, изпълнението, наблюдението и оценката на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи съгласно Закона за регионално развитие.
 • Да подпомага планирането, привличането и усвояването на средства за изпълнение на общинските приоритети и политики като участва в дейностите, свързани с кандидатстване за финансиране и изпълнение на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и/или други финансови инструменти.
 • Да поддържа служебни контакти с организации на местно, регионално, национално и международно ниво, доколкото това е необходимо за изпълнение на преките служебни задължения..

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик