Кариери

назад

Конкурс за длъжността длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Пазарджик

474

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 900 / 02.05.2024 г. на Кмет на Община Пазарджик

 

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС :

 

За длъжността Директор на дирекция1 /една/ щатна бройка на дирекция  „Социални дейности и здравеопазване“ към Община Пазарджик;

           

 1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на съответната длъжност са:
 • Образование - Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – Магистър;
 • Професионален oпит - 4 години;
 • Ранг – IIІ-ти младши;
 • Вид правоотношение – служебно;

 

 1. Специфични изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността:
 • Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; 

(Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образоване и професионалните направления, приет с ПМС №125 от 24.06.2002 г.)

 

3.  Начинът за провеждане на конкурса:

- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията; 

- интервю - събеседване.

 

4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

 • заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители/;
 • декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;

 

При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.

При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.

Място и срок за подаване - Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 208, етаж 2 на Община Пазарджик в срок от 02.05.2024 год. до 13.05.2024 год. включително.

Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението и декларацията  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

5. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

 • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
 • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg

 

Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:

*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.

Цел на длъжността – Ръководи и участва при разработването и реализирането на конкретни цели, мероприятия, задачи, ангажименти и задължения на Община Пазарджик свързани със социални дейности, социални услуги, здравеопазване и заетост;

Области на дейност на длъжността – Ръководи и контролира социалните услуги и дейността на прилежащите институции в Община Пазарджик, както и пенсионерските клубове, съсловни организации, съюзи фондации, сдружения развиващи социални дейности, проекти и програми със социална насоченост;

Преки задължения – Ръководи и координира цялата дейност на Дирекция ”Социални дейности и здравеопазване”; Прилага нормативната уредба на МТСП/АСП, ДАЗД, МВР, МОН и др. касаещи социалната политика за деца и семейства в общината и страната; Участва в изготвянето на стратегическо планиране и управление на социалните услуги в Община Пазарджик и областта, както и разработването на вътрешните нормативни документи, дава идеи и предложения за промяната им; Осъществява финансов контрол по спазване на финансовата и платежна дисциплина – бюджетиране, фондонабиране, спонсорство и дарителство; Да следи и контролира представянето на социални услуги и разходването на бюджетните средства по договори от НПО, ПК и държавно делегирани дейности; Съгласува щатни разписания на общински звена предоставящи социални услуги и др.

Начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на администрацията:

Наименование на длъжностите по КДА - Ръководно ниво 6Б;

Длъжностно ниво по КДА – 6;

Ниво на основната месечна заплата - 13;

Минимален и максимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен втора на съответното длъжностно ниво – от 933 лв. до 2900 лв.

Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

 

*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

 

Телефон за справки : 034/402 257 в отдел ПО - “Човешки ресурси”, дирекция ПО към Община Пазарджик.

 

 

ЛЮБОМИР ГЕЧЕВ

Зам.-кмет на община по ФБИСИОС

Оправомощен със Заповед №868/ 29.04.2024 г.

 

 

Изготвил:

Надя Копанова- главен експерт ЧР