Кариери

назад

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАЗАРДЖИК

5176

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 9, ал. 5 (за регионален културен институт) от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 1879/ 25.09.2020 г. на Кмета на Община Пазарджик

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПАЗАРДЖИК

Място на работа – Регионален исторически музей – Пазарджик;

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Вид на правоотношението – трудово – с директора на музея, срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование – висше;

Образователно-квалификационна степен – „магистър”;

Професионално направление – история и археология; 

Професионален опит – 5 години в съответното професионално направление;

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проект;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на концепция за дейността и развитието на РИМ за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

Интервю - събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

Документ за трудов стаж (копие);

Медицинско свидетелство (представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Концепция за дейността и развитието на РИМ за 5 годишен период, като подробно е разработена първата в запечатан плик с надпис „Конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионален исторически музей - Пазарджик", изписват се трите имена на кандидата, адрес, телефон и e-mail (ако има такъв). Концепцията за развитие на институцията се представя в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани  пликове.

            Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието на музея; основни проблеми на функционирането му;
  • тенденции и възможности за развитието на музея, като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
  • определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно-изследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;
  • етапи на реализация на концепцията.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

            Документите и разработената концепция следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (оригинал на нотариално заверено пълномощно), всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. в Център за информация и услуги на гражданите на Община Пазарджик на адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в едномесечен срок от 28.09.2020 г. до 28.10.2020 г. вкл. от публикуване на обявата за конкурса.

 

VI. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят:

  • на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Община Пазарджик;
  • в местен вестник;
  • на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg;
  • в регистъра на Държавната администрация София;

Допълнителна информация: тел. 034/402-257 - „Човешки ресурси”