Кариери

назад

Конкурс за длъжността Директор на дирекция "Архитектура и териториално устройство" към Община Пазарджик

921

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, 4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, на основание чл.14 , ал.1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 2572 / 22.12.2023 г. на Кмет на Община Пазарджик
 
ОБЯВЯВА  КОНКУРС :
 
За длъжността Директор на дирекция – 1 /една/ щатна бройка на  дирекция  „Архитектура и териториално устройство“ към Община Пазарджик;
 
1. Минималните изисквания съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията за заемане на съответната длъжност са: 
• Образование - Висше;
• Образователно-квалификационна степен – Магистър;
• Област на висшето образование – Технически науки; 
(Професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образоване и професионалните направления, приет с ПМС №125 от 24.06.2002 .)
• Професионално направление – Архитектура,строителство и геодезия;
• Специалност – Архитектура;
• Професионален oпит - 4 години;
• Ранг – IIІ-ти младши;
• Вид правоотношение – служебно;
 
2. Специфични изисквания на органа по назначаване за заемане на длъжността: 
Няма
 
3.  Начинът за провеждане на конкурса: 
- решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;  
- интервю - събеседване.
 
4.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
• заявление за участие в конкурса съгласно приложение № 3 по образец /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/; 
• декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 
• пълна проектантска правоспособност, която се изискват за заемане на длъжността;
• копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
• други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 
При представяне на копията се представят и оригиналите за справка.
При липса на някой документ от горепосочените, кандидатът няма да бъде  допуснат до следващ етап на конкурсната процедура.
Място и срок за подаване - Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика и нормативните документи, които трябва да се ползват при подготовката за конкурса в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик в срок от 22.12.2023 год. до 02.01.2024 год. включително.
Документите може да се подават и по електронен път чрез електронна поща [email protected] , като в този случай заявлението и декларацията  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
 
5. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: 
- на таблото за обяви и съобщения на централния вход в сградата на Общината;
- на интернет сайта на Община Пазарджик – www.pazardzhik.bg
 
Кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика:
*На основание чл. 14, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служител.
Цел на длъжността – Да ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координира и контролира дейността на отделите в дирекцията и издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ. 
Области на дейност на длъжността – Архитектура и устройство на територията, устройствено планиране,  инвестиционно проектиране, строителство и благоустройство, поддържането на архив на одобрените устройствени планове и измененията им, архив на издадените строителни книжа и публични регистри на всички актове за изработване и одобряване на устройствени планове и на измененията им, на издадените разрешения за строеж, ръководи дейността по установяване и отстраняване на нарушенията съгласно ЗУТ, на въведените в експлоатация строежи и технически услуги на населението на Община Пазарджик и прилежащите кметства.
 
Начина на определяне на размера на основната заплата съобразно изискванията за съответната длъжност и вътрешните правила на администрацията:
Наименование на длъжностите по КДА - Ръководно ниво 6Б;
Длъжностно ниво по КДА – 6;
Ниво на основната месечна заплата - 13;
Минимален и максимален размер на основната месечна заплата определена за длъжността в степен втора на съответното длъжностно ниво – от 800 лв. до 2900 лв.
Индивидуалния размер на основната месечна заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за работната заплата в Община Пазарджик.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в Община Пазарджик и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва: 
при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с до 1 година - в рамките на степен 1 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 7 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;
при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.
 
*На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
 
Телефон за справки : 034/402 257 в отдел ПО - “Човешки ресурси”, дирекция ПО към Община Пазарджик.