Кариери

назад

Конкурс за длъжността: Главен специалист в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правно обслужване“ към Община Пазарджик

1707

Главен специалист в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правно обслужване“ към Община Пазарджик.

 

1. Длъжност, административна структура: 1 щатна бройка за длъжността „главен специалист“ в отдел „Обществени поръчки“, дирекция „Правно обслужване“ към Община Пазарджик.

2. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

  • Да подготвя и окомплектова документацията за участие в обществената поръчка, като извършва всички действия, свързани с технологичната подготовка по провеждане на процедурите;
  • Да участва в работната група за разглеждане и обобщаване на получените заявки за планираните процедури;
  • Да участва в  комисии за извършване и подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори;
  • Да изготвя справки, свързани с възлагане на обществени поръчки, при поискване от отдел „Вътрешен одит”, АОП, Сметна палата, АДФИ и други органи, осъществяващи контрол;
  • Да указва административното и техническо осигуряване на административните звена в общината в процеса на провеждане на обществените поръчки с оглед спазване на ЗОП, ППЗОП и подзаконовите нормативни актове.

3. Минимални изисквания, съгласно Класификатора на длъжностите за заемане на длъжността:
- образование: висше;
- минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър;
- професионален опит: 2 години.

4. Начин на провеждане на подбор на кандидати:

След първоначален подбор по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю-събеседване.

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

- европейски формат на автобиография с посочен телефонен номер за обратна връзка;
- документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации;

- копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит.

6. Адрес за подаване на документи и срок за кандидатстване:

Документите следва да бъдат подадени лично или чрез пълномощник /оригинал на нотариално заверено пълномощно/ в информационния център на Община Пазарджик, като преди това се представят за цялостното им комплектоване и запознаване с длъжностната характеристика в „Човешки ресурси”, стая 302, етаж 3 на Община Пазарджик, лице за контакти Надя Копанова - тел: 034 402 257 в срок от 05.01.2023 год. до 20.01.2023 год. включително.