Кариери

назад

Допълнителна информация към обявлението за подбор на медиатори от 28.06.2017

5056

Допълнителна информация към

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пазарджик в качеството си на бенефициент по Проект ”Център за социално включване и развитие – Пазарджик” – договор № BG05M9OP001-2.004-0009-C01, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ще осъществи подбор за длъжностите:  

1. МЕДИАТОР в услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА” - 1;

2. МЕДИАТОР в услугите: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА И КОНСУЛТАЦИЯ НА БЪДЕЩИ И НАСТОЯЩИ РОДИТЕЛИ ЗА ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ”; „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” и „ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПОВА РАБОТА С ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ, С ЦЕЛ ПОСЕЩАВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА” - 1

 

Срокът за подаване на документите се удължава до 17:00 часа на 07.07.2017 (петък)
включително.

  Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикуван на интернет
страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 10.07.2017 г.  

Извлечението от протокола с класираните кандидати ще бъде публикувано на интернет страницата на община Пазарджик до 17:00 часа на 14.07.2017 г.