Изготвяне на технически обследвания и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с изготвяне на проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и разв

назад
Процедура: номер 81 / понеделник, 02 юли 2018 14:13
Публично състезание
Състояние: Активно

Електронна преписка