Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнение на проекти за „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от ...

назад
Процедура: номер 79 / понеделник, 02 април 2018 11:24
Открита процедура
Състояние: Активно

Електронна преписка