Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

назад

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ

759

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

/важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г./

 

Прием на заявления за гласуване, дописвания, корекции и справки в избирателните списъци се извършват в Центъра за гражданска регистрация (ЕСГРАОН), бул. “България” №2 и в кметствата на Община Пазарджик, съгласно определените срокове в Изборния кодекс.

 

Процедури, действия и решения

Основание

от ИК

Срок до дата

(вкл.)

Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 ИК и желае да бъде вписан в избирателния списък – част ІІ, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място.

Вписаните граждани в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства

чл. 408, ал. 1 и 2

 

16.09.2019 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден

чл. 37, ал. 1

 

12.10.2019 г.

Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

чл. 36, ал. 1 и 2

12.10.2019 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник

чл. 43, ал. 1 и 2

19.10.2019 г.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

чл. 37, ал. 2

21.10.2019 г.

 

 

  • На основание чл. 34, ал. 6 от ИК при избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават.
  • Съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс за дата шест месеца преди изборния ден се счита датата 26 април 2019 г. включително.