ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ на 11.07.2021г.

назад

Важни дати и срокове

189

Важни дати и срокове

 

ПРОЦЕДУРИ, ДЕЙСТВИЯ И РЕШЕНИЯ

СРОК ДО ДАТА

(ВКЛ.)

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, чрез подаване на заявление (по образец).

След вписване на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.

26.06.2021 г.

 (вкл.)

Кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и  наблюдателите могат да подадат заявление-декларация (по образец) за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес.

26.06.2021 г.

(вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление (по образец) или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане за гласуване по настоящ адрес.

26.06.2021 г.

 (вкл.)

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък подава заявление (по образец) за отстраняването им.

03.07.2021 г.

 (вкл.)

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 от ИК, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК.

05.07.2021 г. (вкл.)