ИПГВР гр.Пазарджик 2014-2020г.

назад

Файлове:

Инвестиционна програма на ИПГВР Инвестиционна програма на ИПГВР

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г.

Програма за реализация на зона за въздействие с публични функции и висока обществена значимост Програма за реализация на зона за въздействие с публични функции и висока обществена значимост

Програма за реализация на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие Програма за реализация на зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие

Програма за реализация на зона за въздействие с преобладаващ социален характер Програма за реализация на зона за въздействие с преобладаващ социален характер

Матрица - бюджет на ИПГВР Матрица - бюджет на ИПГВР

Програма за реализация на проекти, осигуряващи функционални връзки на града с неговата периферия Програма за реализация на проекти, осигуряващи функционални връзки на града с неговата периферия

Програма за реализация за нови проекти в зона за въздействие Програма за реализация за нови проекти в зона за въздействие

Изменение ЧАСТ II – Стратегическа част на ИПГВР - Пазарджик Изменение ЧАСТ II – Стратегическа част на ИПГВР - Пазарджик

Изменение ЧАСТ III – Управление на реализацията на плана Изменение ЧАСТ III – Управление на реализацията на плана

Приложение 2: Матрица-бюджет на индикативния списък с нови проекти в зона за въздействие от тип Приложение 2: Матрица-бюджет на индикативния списък с нови проекти в зона за въздействие от тип "Зона на въздействие с преобладаващ социален характер" в град Пазарджик, включена в ИПГВР, като ЗВ I "Зона на въздействие с преобладаващ социален характер"

Приложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР за осигуряване на функционални връзки на града с неговата периферияПриложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в Приложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в ИПГВР за осигуряване на функционални връзки на града с неговата периферияПриложение 2а: Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и дейностите, включени в

ИПГВР Изменение ИПГВР Изменение

Финален Доклад - отчет изпълнение ИПГВР 2014-2020 Финален Доклад - отчет изпълнение ИПГВР 2014-2020