Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма Региони в растеж

назад

Община Пазарджик стартира информационна кампания от 12.12.2017г.   за изпълнение на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Всички заинтересовани лица могат да вземат участие в предвидената за целта информационна среща за разясняване на условията за кандидатстване за изпълнение на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, която ще се проведе на 15.12.2017г. от 11ч.  в Пленарна зала, ет.2 в сградата на Община Пазарджик.

Сдружения на собствениците могат да кандидатстват по проекта ако техните многофамилни жилищни сгради отговарят на следните критерии за допустимост:

•             Многофамилни жилищни сгради, чиито собственици са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС);

•             Сградите следва да са в рамките на строителните граници на град Пазарджик;

•             Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

•             Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно

предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;

•             При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти за всяка блок-секция.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, ще бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

•             Сдружението/сдруженията на собствениците подава/т заявление/я за обновяване на цялата сграда;

•             Регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 – вписване на сдружението в публичния регистър на Община Пазарджик, в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;

•             С изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;

•             Има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации - Декларации за минимални  и държавни помощи -Приложение № 1 към договора между общината и СС, и Декларации от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на разходите -Приложение № 2 към договора между общината и СС, които се прилагат към Заявлението за интерес и финансова помощ (ЗИФП) и стават приложение към договора, който се сключва между общината и СС).

Когато юридически лица-търговци са собственици на самостоятелни обекти в МЖС,  същите се считат за получатели на минимална помощ (помощ “de minimis”).

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти се третират като получатели на минимална помощ (de minimis)  съгласно Закона за държавните помощи.

ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.

•             Има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти - това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС, а  собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец.

Информация относно допустимост на сгради и пакет от изискуеми документи може да се получи в Център за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/ в сградата на Община Пазарджик, като пълен  пакет от документи за кандидатстване и Указанията за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са публикувани и на интернет страницата на Община Пазарджик.

                Приемът на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради ще се осъществява от 03.01.2018г. в ЦИУГ в сградата на Община Пазарджик  до изчерпване на лимита от средства предвиден в  Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик.


Файлове:

Процедура за ЕЕ на МЖС по ОПРР.pdf Процедура за ЕЕ на МЖС по ОПРР.pdf

1_Указания за участие.rar 1_Указания за участие.rar

2_Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС.docx 2_Приложение_2_Покана_за_свикване_на_ОС_учредяване_на_СС.docx

3_Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС.docx 3_Приложение_3_Протокол_от_залепване_на_покана_учредяване_на_СС.docx

4_Приложение_4_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС.docx 4_Приложение_4_Протокол_от_ОС_за_учредяване_на_СС.docx

5_Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС.docx 5_Приложение_5_Споразумение_за_създаване_на_СС.docx

6_Приложение_6_Заявление_за интерес.docx 6_Приложение_6_Заявление_за интерес.docx

7_Приложение_7_Справка_за_ССО.docx 7_Приложение_7_Справка_за_ССО.docx

8_Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС.docx 8_Приложение_8_Покана_за_свикване_на_ОС_наСС.docx

9_Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС.docx 9_Приложение_9_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_СС.docx

10_Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС.docx 10_Приложение_10_Протокол_от_ОС_на_СС.docx

11_Приложение_11_Договор_СС_Община.docx 11_Приложение_11_Договор_СС_Община.docx

12_Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС.docx 12_Приложение_12_Декларация_нечлен_на_СС.docx

13_Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС.docx 13_Приложение_13_Покана_за_свикване_на_ОС_на_собственици_ЕС.docx

14_Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС.docx 14_Приложение_14_Протокол_от_залепване_на_покана_за_ОС_на_собственци_ЕС.docx

15_Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС.docx 15_Приложение_15_Протокол_от_ОС_на_собственици_ЕС.docx

16_Декларация за минимални и държавни помощи.docx 16_Декларация за минимални и държавни помощи.docx

17_Декларация за ангажимент за заплащане.docx 17_Декларация за ангажимент за заплащане.docx