Административни услуги Социални дейности

назад
Услуга Необходими Документи Срок Цена Място на издаване Работно време
1. Отчитане на рецепти за отпускане на лекарства на ветераните от войните Удостовериние за УОВ До 10-ти всеки месец - По рецепти от личен лекар  
2. Отчитане на рецепти за отпускане на лекарства на военноинвалиди и военнопострадали Военноинвалидна книжка До 10-ти всеки месец - По рецепти от личния лекар  
3. Услуга за изплащане режиините разноски за приготвяне на храна за ДМК за деца от 1-3 год. възраст. Отчет за извършените разходи До 10-ти всеки месец - По фактура от МБАЛ  
4. Услуга за изплащане на режиините разходи за безплатен обяд на 200 ученика от соц.слаби семейства Отчет за извършените разходи До 10-ти всеки месец - По фактура от МБАЛ  
5. Окомплектоване на документи за отпускане на персонална пенсия Молба от наследодателя 60-дневен - НОИ  
6. Окомплектоване на документи за опрощаване на държавни вземания Молба от лицето 60-дневен - Президентство  
7. Отпускане на дърва на социално слаби лица, инвалиди и самотни родители Молба от лицето Само есенно-зимния период - БМ”СУОБКДП” /Пазара/  
8. Картотекиране на лица с дългогодишни жилищни влогове Молба от лицето 30-дневен - Община Пазарджик  
9. Обгрижване на хора с увреждания от соц асистент Молба от лицето 01.01.-31.12.2008 г. 0,23 ст на час /Таксата се събира от изпълнителя на услугата/ ОС на БЧК Сдружение “2002 Надежди”  
10. Издаване на удостоверения на лица с дългогодишни жилищни влогове Молба свободен текст 30-дневен - Сектор “Социална политика”  
11. Издаване на удостоверение за настойничество или попечителство Молба 30-дневен   Сектор “Социална политика”